Порядок обміну інформацією

 ПОРЯДОК обміну інформацією між Державною податковою адміністрацією України, Пенсійним фондом України та Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України


                      1. Загальні положення

     1.1. Цей Порядок розроблено згідно з  Порядком  розслідування страхових   випадків   та   обґрунтованості  виплат  матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне    соціальне    страхування   на   випадок   безробіття", затвердженим постановою    Кабінету    Міністрів    України    від 20 березня  2006 року N 357 ( 357-2006-п ),  Законами України "Про
державну  податкову  службу  в   Україні"   (   509-12   ),   "Прозагальнообов'язкове  державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ).

     1.2. Порядок регулює процедуру обміну інформацією у 2006 році
між  Державною  податковою  адміністрацією  України  (далі  -  ДПА
України),  Пенсійним фондом України (далі  -  Пенсійний  фонд)  та
Державним  центром  зайнятості  Міністерства  праці  та соціальної
політики     України     -     виконавчою     дирекцією      Фонду
загальнообов'язкового   державного   соціального   страхування  на
випадок  безробіття  (далі  -  Державний  центр  зайнятості)   про
отримані  особами,  які  перебувають  на обліку в державній службі
зайнятості як безробітні (далі - особи),  доходи  від  провадження
підприємницької   діяльності,   виконання   роботи   за   трудовим
договором,  у тому числі за сумісництвом  та  під  час  роботи  за
кордоном,  виконання  робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
угодами,  ведення особистого селянського  господарства,  отримання
пенсії.

     1.3. Взаємовідносини   ДПА   України,   Пенсійного  фонду  та
Державного   центру    зайнятості    щодо    обміну    інформацією
регламентуються  цим  Порядком,  окремими  протоколами  та  чинним
законодавством.

     1.4. Суб'єктами інформаційного  обміну,  що  здійснюється  на
центральному  рівні,  є  ДПА України,  Пенсійний фонд та Державний
центр зайнятості.

     1.5. У процесі взаємного обміну задіяні:
     1) інформаційні ресурси:
     Державного центру  зайнятості  -  відомості  про  осіб,   які
перебувають на обліку в державній службі зайнятості як безробітні;
     ДПА України - Державний  реєстр  фізичних  осіб  -  платників
податків та інших обов'язкових платежів;
     Пенсійного фонду    -    результати    звірки    з     даними
персоніфікованого  обліку  відомостей  про  застрахованих  осіб та
відомості про одержувачів пенсій;
     2) інформаційно-аналітичні  дані,  що впливають на результати
перевірок;
     3) дані  перевірок  відповідних органів щодо достовірності та
повноти даних про доходи осіб.

     1.6. Інформаційний   обмін   здійснюється   за    узгодженими
форматами обміну (запит/відповідь).
     Структура, формат  відомостей  та  вимоги  до  їх   контролю,
процедури  взаємодії інформаційних систем,  зміни та доповнення до
них визначатимуться суб'єктами  інформаційного  обміну  в  окремих
спільних протоколах, підготовлених на підставі цього Порядку.

           2. Порядок надання відомостей та здійснення
                обміну інформацією між суб'єктами
                      інформаційного обміну

     2.1. Обмін    інформацією   здійснюється   щодо   осіб,   які
перебувають на обліку в державній службі зайнятості як  безробітні
в 2006 році, якщо:
     надані застрахованою  особою  документи  дають  їй  право  на
одержання  допомоги  по  безробіттю  відповідно  до частини першої
статті  22  Закону  України  "Про   загальнообов'язкове   державне
соціальне  страхування  на  випадок безробіття" ( 1533-14 ),  а її
розмір,  визначений відповідно до частини першої статті  23  цього
Закону,  перевищує  розмір  прожиткового  мінімуму,  установленого
законодавством для працездатних осіб;
     особа, яка  одержує  допомогу  по  безробіттю та не може бути
працевлаштована у зв'язку з відсутністю на ринку праці  підходящої
роботи,  виявила  бажання отримати залишок належної їй допомоги по
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
     центром зайнятості   розглядається  питання  про  направлення
особи, яка має вищу освіту і перебуває на обліку як безробітна, на
перепідготовку  з отриманням другої вищої освіти за рахунок коштів
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування  на
випадок безробіття;
     під час перебування особи на обліку як безробітної до  центру
зайнятості надійшла інформація від державних органів, підприємств,
установ,  організацій чи громадян про обставини,  що впливають  на
умови  виплати  матеріального  забезпечення  та надання соціальних
послуг  безробітній  особі,  яка  відрізняється  від  поданих  нею
відомостей,  або  така  інформація  розміщена  в  засобах  масової
інформації.

     2.2. Державний  центр  зайнятості  щоквартально  протягом  10
календарних днів після закінчення кварталу, наступного за звітним,
направляє запит зазначеним у цьому  Порядку  органам,  які  можуть
мати відомості про осіб, визначених у пункті 2.1.

     2.3. Відомості,  що  надаються Державним центром зайнятості в
запиті до Пенсійного фонду для перевірки достовірності даних,  які
є підставою для визначення розміру матеріального забезпечення,  що
зазначені в довідках про середню заробітну плату (дохід),  поданих
особами до державної служби зайнятості,  та даних, які є підставою
для надання особі статусу безробітної:
     прізвище, ім'я та по батькові;
     ідентифікаційний номер особи;
     ознака підстави перевірки;
     відомості щодо роботодавця (назва підприємства,  код  Єдиного
державного  реєстру  підприємств  та  організацій  України (далі -
ЄДРПОУ) або прізвище,  ім'я  та  по  батькові  фізичної  особи  та
ідентифікаційний номер);
     суми нарахованої заробітної плати  (доходу),  які  підлягають
перевірці, за місяцями 2005 року;
     період перебування  особи  на  обліку  в   державній   службі
зайнятості як безробітної, за який перевіряється наявність у особи
доходів від отримання пенсії, за місяцями 2005 та 2006 років.

     2.4. Відомості,  що надаються Державним центром зайнятості  в
запиті  до  ДПА  України для перевірки достовірності даних,  які є
підставою для надання особі  статусу  безробітної  та  виплати  їй
матеріального забезпечення:
     прізвище, ім'я та по батькові;
     ідентифікаційний номер особи;
     період перебування  особи  на  обліку  в   державній   службі
зайнятості як безробітної, за який перевіряється наявність у особи
доходів,  нарахованих  (виплачених)  особі  відповідно   до   умов
трудового або цивільно-правового договору. Інформація надається за
відповідний період поквартально.

     2.5. На запит Державного центру зайнятості відповідний  орган
протягом десяти робочих днів надає відповідь.

     2.6. Відомості,  що надаються у відповіді Пенсійного фонду на
запит щодо доходів осіб, мають містити:
     прізвище, ім'я та по батькові;
     ідентифікаційний номер особи;
     відомості щодо  роботодавця  (назва підприємства,  код ЄДРПОУ
або  прізвище,  ім'я  та  по  батькові  фізичної   особи   та   її
ідентифікаційний номер);
     різниця між сумою доходу,  зазначеного  в  запиті,  та  сумою
доходу, відомості про який має Пенсійний фонд, за місяцями (оплата
листків непрацездатності не включається до  сум  заробітної  плати
(доходу);
     дані щодо  отримання   особою   пенсії   (зазначається   дата
призначення  пенсії  та  вид пенсії) у період перебування особи на
обліку  в  державній  службі  зайнятості  як  безробітної  у  разі
наявності таких даних.

     2.7. Відомості, що надаються у відповіді ДПА України на запит
щодо доходів осіб, мають містити:
     прізвище, ім'я та по батькові;
     відмітку про перевірку ідентифікаційного номера особи;
     дані щодо  отримання особою у період перебування на обліку як
безробітної доходів у вигляді заробітної плати,  інших  виплат  та
винагород,  нарахованих  (виплачених)  особі  відповідно  до  умов
трудового або цивільно-правового договору. Інформація надається на
відповідний період поквартально.  Зазначається назва підприємства,
де  особа  отримала  дохід,  код  ЄДРПОУ  або зазначається фізична
особа  - підприємець, дата початку та закінчення періоду отримання
доходів у межах періоду,  зазначеному в запиті,  у разі  наявності
таких даних.

     2.8. У  разі  відсутності  даних  про  доходи фізичних осіб у
відповідній графі відповіді зазначається  "НД"  (немає  даних),  у
разі нульового доходу - нуль.

     2.9. Під  час  кожної  передачі відомостей інформаційні файли
повинні містити повну актуальну інформацію щодо суб'єкта незалежно
від того, яку частину інформації про нього було змінено.

     2.10. В  органах,  які надають запити та відповіді,  ведеться
журнал їх реєстрації.

                     3. Прикінцеві положення

     3.1. Усі суб'єкти інформаційного обміну є відповідальними  за
своєчасне  та  в  повному  обсязі  надання  достовірних даних щодо
доходів осіб, які мають відповідати періоду, зазначеному в запиті.

     3.2. Усі відомості,  що містяться у запитах та відповідях  на
них,  є  інформацією  з  обмеженим доступом і не можуть надаватися
третім особам.

     3.3. Відповідальні виконавці щодо  організації  та  виконання
взаємообміну   відповідно   до   цього   Порядку   визначаються  у
відповідних протоколах.

     3.4. Суб'єкти  інформаційного   обміну   зобов'язуються   без
зволікань   інформувати  один  одного  про  обставини,  які  мають
значення для виконання вимог цього Порядку.

 Директор Департаменту політики
 державного соціального
 страхування Мінпраці                                  Т.Антоненко

 Начальник Управління
 реєстрації та обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України                               Н.Калєніченко

 Начальник управління
 персоніфікованого обліку
 та інформаційних систем
 Пенсійного фонду                                      О.Малецький

 Директор Державного
 центру зайнятості - керівник
 виконавчої дирекції Фонду
 загальнообов'язкового державного
 соціального страхування
 на випадок безробіття                                  В.Ярошенко

Комментарии (0)

 *добавляя комментарий, я соглашаюсь с правилами

Новости партнёров